Μηνιαία στατιστικά χρήσης Ασύρματου Δικτύου (WiFi)Σχήμα 1: Αριθμός χρηστών που συνδέθηκαν στο ασύρματο δίκτυο

Σημείωση: Ως "guest users" υπολογίζονται οι χρήστες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συνδέονται στο δίκτυο του ΑΠΘ με χρήση της υπηρεσίας eduroam,
καθώς και οι επισκέπτες του ΑΠΘ που συνδέονται με προσωρινούς λογαριασμούς που εκδίδουν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.
Επισκέπτες που συνδέονται με χρήση προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης, οι οποίοι χορηγούνται από το ΚΗΔ, προσμετρώνται στους "AUTh users".
Σχήμα 2: Αριθμός συσκευών που συνδέθηκαν στο ασύρματο δίκτυοΣχήμα 3: Αριθμός συνδέσεων στο ασύρματο δίκτυο

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν το ασύρματο δίκτυο του ΑΠΘ που είναι υπό τη διαχείριση του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να προσμετράται η χρήση τυχόν άλλων ασύρματων δικτύων που λειτουργούν υπό την ευθύνη άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΠΘ.